Flitsbijeenkomst aanscherping exameneisen

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert het Steunpunt taal en rekenen vo samen met OCW, het College voor Examens (CvE) en het Informatiecentrum Onderwijs (ICO vo) in januari een aantal flitsbijeenkomsten voor het reguliere vo en apart voor het vavo en het vso. Centraal staat de vertaling van de aangescherpte exameneisen naar de praktijk.

Vanaf dit schooljaar worden de exameneisen in het vo aangescherpt. Recentelijk informeerde de minister van OCW de scholen opnieuw per brief over deze aanpassingen.Tijdens de bijeenkomsten is er volop gelegenheid om vragen te stellen over de toepassing van de aangescherpte regels. Bijvoorbeeld: geldt de kernvakkenregel ook voor havo CM-leerlingen die wiskunde kiezen? Is er sprake van overgangsrecht? Zijn er uitzonderingsbepalingen?

Aanscherping exameneisen in het kort:
In het schooljaar 2011-2012 moeten alle leerlingen gemiddeld ten minste voldoende halen voor hun centrale examens en telt het schoolexamen vmbo-bb even zwaar als het centraal examen (1x). In het schooljaar 2012-2013 komt daar voor havo en vwo de kernvakkenregel bij: leerlingen mogen niet meer dan één vijf halen voor Nederlands, Engels en wiskunde.

Data en locaties
10 januari 2012 in Meppel
17 januari 2012 in Utrecht
19 januari 2012 in Eindhoven
31 januari 2012 in Ede

Opbrengsten
Alle opbrengsten treft u hieronder aan: